Genealogy

Die stamvader van die Robbertsz familie was Peter Robbertzs, afkomstig uit Neustadt, ‘n stad aan die oossee in die provinsie Holstein.

Dit is nie seker wanneer Peter in Kaapstad gearriveer het nie, maar in 1693 was hy ‘n sersant in diens van die V.O.C. Deur sy huwelik met Sophia Schalck van der Merwe, weduwee van Rudolf Pasmann, kom hy in 1696 in besit van die plaas “Rustenburg”, naby Stellenbosch en in Februarie 1699 word die plaas wettig aan hom toegeken. Rustenburg was 92 morge groot en net langs “Idas Vallei” en “Schoongezight” geleë. In 1701 word Robbertsz ‘n heemsraadslid van Stellenbosch en van 1703 tot 1705 neem hy waar as landdros.

Peter Robbertsz was ‘n hardwerkende boer wat vir hom ‘n groot boerdery opgebou het. Volgens die Opgaafrol van 1733 het die weduwee van Peter Robbertsz die volgende besit:

 • 1 Kneg
 • 20 Slawe
 • 6 Slavinne,
 • 4 Jongetjies
 • 3 Meidjies
 • 50 Perde
 • 200 Beeste
 • 1000 Skape
 • 20 Varke
 • 30 000 Wingerdstokke
 • 16 Lêers Wyn
 • 40 Mud tarwe gesaai
 • 270 Mud tarwe gewen.

Wanneer Peter Robbertsz oorlede is, is nie seker nie.

Op 25 Januarie 1696 is Peter Robbertsz met Sophia Schalck van der Merwe, ook bekend as Fytjie Schalk, weduwee van Rudolph Pasmann, getroud. Sy was die oudste van die 13 kinders van Willem Schalk van der Merwe en Elsje Cloete, dogter van Jacob Cloete en Fytje Raderootjies.

Sophia Schalck van der Merwe is op 2 November 1670 gedoop en op 12 November 1684 met Rudolph Pasmann getroud. By hom het sy vyf kinders gehad, een seun en vier dogters. Op 25 Januarie 1696 is sy met Peter Robbertsz getroud, by wie sy nog een seun gehad het, Jan Robbertsz.

In die stryd tussen die burgers en goewerneur W A van der Stel het Peter Robbertsz neutraal gestaan met die gevolg dat albei partye hom gewantrou het. Adam Tas skryf dat ‘het een zeekere saak is dat die vent verklikkers ambaght sterk oeffent”. (L. Fouche, Dagboek, p.176), terwyl landdros Starrenburg op 22 September 1706 aan Van Der Stel skryf dat Robbertzs, as hy wou, baie inligting omtrent die opstandige burgers sou kon gee, maar “tegen mij houdt hij sigh seer ingetogen.” (Dagboek, p177 n.)

Dit is duidelik dat die verhouding tussen Peter Robbertsz en Adam Tas nie baie vriendelik was nie. Tas noem hom gewoonlik spottend ‘den Oud Noordsen landdrost” of “Piet Rob”. Op 21 Julie 1705 verhaal Tas van ‘n deftige maaltyd wat op die plaas van Pieter van der Byl gehou is en “onder andreen vonden we daar (zonder hom te zoeken) den Oud Noorden Landdrost Robbertsz. Die vent zag er zeer raar uijt en geleek niet qualijk een eezel die wijwater geslobbert heft! Voorts liep hij zoo wat swerven al seen swallow met een wiek, jij zag datter niemand van die anders vrunden veel werk van hem maakte.” (Dagboek, p. 84)

By ‘n ander geleentheid verwys Tas na Sophia Robbertsz as “het onbeschofte wijf van den oud noordsen landdrost Robbertsz”. (Dagboek, p. 86). Die rede vir hierdie krasse uitlating van van der Tas was omdat Sophia sy skoonsuster, Barbara van Brakel, by ‘n verjaarsdagpartytjie van Helena du Toit, uitgeskel het en gedreig het om haar te slaan.

Jan Robbertsz

Hy was die enigste kind van Peter Robbertsz en Sophia Schalk van der Merwe.

Op 6 Augustus 1730 is hy getroud met Anna Sophia Hörsel, tweede kind van Heinrich Goszelke (ook Gossel, Gorsel of Gorselke genoem) en Christina Bastiaansz, van die Paarl.

In die eerste uitgawe van C C de Villiers se Geslagsregister word Anna Hörsel, Anna Sophia van den Berg genoem.  Haar moeder, Christina Bastiaansz is na die dood van Heinrich Gozelke met Johann Heinrich Meintjies van Mȕnsterland getroud.  In die testament van sy dogter, Anna Elizabeth (O.C. 8/103) word hy egter Heinrich Meintjies van den Berg genoem. Vandaar waarskynlik die verwarring.

Volgens die opgaafrol van Drakenstein in 1773 (J. 158, p.5), het Jan Robbertsz die volgende besittings gehad:

 • 2 dogters
 • 1 snaphaan
 • 1 degen

Hy was eers lidmaat van die gemeente Drakenstein en later van Kaapstad.  In 1758 is hy oorlede.

Uit die huwelik van Jan Robbertsz en Anna Hörsel is nege kinders gebore:

c1.          Anna Catharina, gedoop Drakenstein, 1 April 1731.

c2.          Anna Maria, gedoop Drakenstein, 7 September 1732.

c3.          Johanna Magdalen, gedoop Drakenstein, 8 Mei 1735.

c4.          Anna Catharina, gedoop Kaapstad, 28 Julie 1737.

c5.          Catharina, gedoop Kaapstad, 7 Junie 1739.

c6.          Hendrina, gedoop Kaapstad, 9 Julie 1741.

c7.          Jan Hendrik, gedoop Kaapstad, 29 Julie 1742.

c8.          Francisous, gedoop Kaapstad, 6 Junie 1745.

c9.          Pieter, gedoop Kaapstad, 6 Junie 1745.

Jan Hendrik Robbertse

Hy is op 29 Julie 1742 in die gemeente Kaapstad gedoop.

Op 3 April 1768 is hy met Geertruy van der Linde getroud, ouste dogter van Leendert van der Linde.

Jan Hendrik Robbertse en sy vrou was woonagtig op die plaas Zwagershoek. Uit hulle huwelik is elf kinders gebore:

d1.          Johann Sophia, gedoop 25 Februarie 1770.

d2.          Sara Jacoba, gedoop 23 Augustus 1771. Getroud met Jan Hendrik Hattingh.

d3.          Jan Hendrik, gedoop 19 Maart 1775, burger van Graaff Reinet.  Getroud op 8 April 1799 met     Heyla Magdalena de Beer.

d4.          Daniël Jacobus, gebore 21 Februarie 1776, berger van Graaf Reinet.  Getroud op 22 Januarie met Anna de Beer en hertrou op 8 Julie 1821 te Cradock met Margaretha Sophia Putter.

d5.          Gerrit, gedoop 13 Junie1779, burger van Graaf Reinet.  Getroud op 21 Desember 1800 met Anna Sophia van Heerden.

d6.          Johannes Francois, gedoop 3 Februarie 1782, burger van Graaf reinet.  Getroud op 18 September met Cornelia Johanna Grobbelaar.

d7.          Lambertus Nicolaas, gedoop 2 November 1783.

d8.          Maria Magdalena, gedoop 16 oktober 1785, getroud met Gerrit van Niekerk.

d9.          Lambertus Nicolaas, gedoop 23 September 1787, getroud met catharina Helena Venter.

d10.       Christiaan Stephanus, gedoop 17 September 1789, getroud met Elsie, Susanna grobbelaar.

d11.       Joseph, gedoop 8 April 1792.

Jan Hendrik Robbertze

Gedoop 19 Maart 1775, burger van Graaff Reinet.  Getroud op 8 April 1799 met Heyla Magdalena de Beer.

Uit die huwelik is Jan Hendrik Robbertze gebore (1800) wat getroud was met Magdalena Catharina van der Linde,

 

ROBBERTS(Z) / ROBERTS(E)

New coat of arms to be designed.

AFKORTINGS / ABBREVIATIONS

*                     gebore/born

~                     gedoop /baptized

x                     getroud /married

xx                   tweede huwelik/second marriage

†                     oorlede/died

#                    begrawe/buried

÷                    geskei/divorced

a.                    aankoms/arrival

bej.                as bejaarde/as adult

BS                  Britse setlaar van 1820/British settler of 1820

c.                    circa (ongeveer/about)

dg                  dogter/daughter

dist.              distrik/district

DN/SK         death notice/sterfkennis

D/R               doopregister/baptismal register

DR                 Dutch Reformed

ds.                 Dominee/clergyman

d.v. /d.o.    dogter van/daughter of

GK                 Gereformeerde Kerk

H/R               huweliksregister/marriage registers

LV/MP        Lid van Volksraad/Member of Parliament

LWV/MLA.Lid van Wetgewende Vergadering (Kaap)/Member of Legislative Assembly (Cape) Malherbe D.F.du T. Malherbe: Stamregister van die Suid-Afrikaanse volk/Family register of the South African nation, 1966

MHG             Meester van die Hooggeregshof/Master of the Supreme Court

MOOC           Masters Office and orphan chamber (Cape Town)

NAB              Natalse Argief Bewaarplek/Natal Archives

NGK              Nederduits Gereformeerde Kerk

NHK              Nederduitsch Hervormde Kerk

NN                 nomen nescio (naam onbekend/name unknown)

SABW           Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek

DSAB            Dictionary of SA Biography

sn                   seun/son

spes. lis.      spesiale lisensie (huwelike)

spec. lic.     special license (marriages)

s.v./s.o.      seun van/son of

TAB               Transvaal Argief Bewaarplek / Transvaal Archives

v.                   van/vanaf – from

v.d./o.t.      van die/of the

v.d.K.           van die Kaap/of the Cape

VOC              Vereenigde Oost-Indische Compagnie/Dutch East India Company

VAB             Vrystaat Argief Bewaarplek/Free State Archives

wed. /wid. weduwee / widow

wew. /wid. wewenaar / widower

 GENEALOGICAL NUMBERS

The genealogical numbers used in the genealogical tables are according to the system that was introduced in the previous century by C.C. de Villiers and which is now being used by most genealogists in South Africa. In this system the genealogical number of the South African progenitor of the family is “a”, his children are numbered chronologically “b1”, “b2”, “b3” etc.; his grandchildren are the “c”-generation and his great-grandchildren “d”.

ROBBERTS(Z) / ROBERTS(E)

Pieter / Pierre / Peter Robbertsz * c. 1655 v. Neustadt in Holstein, Duitsland, sersant 1693, in 1699 is hy eienaar v.d. plaas “Rustenburg” naby Stellenbosch, later landdros v. Stellenbosch. 1703-1705 † c. 1741 x 25.1.1696 Sophia Schalck VAN DER MERWE (wed. v. Rudolf Pasmann) 2.11.1670 d.v. Willem Schalk van der Merwe en Elsje Cloete

b1

Jan ~ Drakenstein 28.5.1696 (Erkenning: L.C.P. Endemann) x Kaapstad 6.8.1730 Anna Sophia     HÖRSEL  Paarl 15.8.1706 d.v. Heinrich Goszelke Hörsel en Christina Bastiaansz v.Paarl

c1

Anna Catharina ~ Drakenstein 1.4.1731

c2

Anna Maria ~ Drakenstein 7.9.1732

c3

Johanna  Magdalena  ~ Drakenstein 8.5.1735 x 11.8.1755  Caspar  Erhard Wilhelm TRAUTMAN v. Reinsdorf, Duitsland

c4

Anna Catharina ~ Kaapstad 28.7.1737 x Kaapstad 17.1.1751 Jacobus HEGTER ~Kaapstad 9.7.1730 s.v. Cornelis Hegter en Sophia Wurmer xx Daniel ROODE * c. 1725 † 17.1.1811 v. De Hooge, Zwaluwe, Nederland

c5

Catharina ~ Kaapstad 7.6.1739

c6

Hendrina ~ Kaapstad 9.7.1741

c7

Jan Hendrik ~ Kaapstad 29.7.1742, woon op “Rietfontein”, Zwagershoek † c. 1807 x 3.4.1768 Geertruy Jacoba VAN DER LINDE ~ 21.6.1752 d.v. Leendert van der Linde en Sara Lubbe

d1

Johanna Sophia  ~ 25.2.1770

d2

Sarah Jacoba ~23.8.1772 x Jan Hendrik HATTINGH ~ 16.7.1769, burger Graaff-Reinet s.v. Johannes Michiel Hattingh en Catharina Horn

d3

Jan Hendrik ~19.3.1775, burger Graaff-Reinet x 8.4.1799 Heyla (Hilletjie) Magdalena DE BEER ~6.5.1781 d.v. Johannes Mattheus de Beer en Cornelia Nel

e1

Jan Hendrik ~6.4.1800, maak moontlik Groot Trek mee

e2

Johannes Matthys   ~ 30.3.1803, maak moontlik Groot Trek mee x 7.2.1830 Petronella Catharina Sofia (Gesina) LABUSCHAGNE * 18.7.1813 ~ 5.6.1814 d.v. Casper Jeremia Labuschagne en Petronella Catharina Nel

f1

Jan Hendrick * 12.9.1831 † 6.10.1902 x Anna Sophia Susanna BOTHA

g1

Geertruida Jacoba Elizabeth x Henry Ulyate (Elliot) CURLE

g2

Jeremias Christoffel

g3

Petronella Catharina Gertruida Gesina * 1.6.1862 ~ Weenen 1.2.1863

g4

Antonetta Stophelina * 25.9.1863 ~ Weenen 1.11.1863 x Nicolaas Johannes DU PREEZ

g5

Heila Magdalena Petronella * 29.11.1866 ~ Weenen 7.2.1867

g6

Theunis Cristoffel * 29.3.1869 ~ Ladysmith 13.2.1870

g7

Jozef Willem Fernandes * 16.5.1874 ~Utrecht 8.8.1875

g8

Jan Hendrik Frederik * 19.5.1877 ~ Wakkerstroom 5.8.1877

g9

Petronella Catharina * 19.10.1881 ~ Wakkerstroom 2.4.1882

f2

Petronella Catharina Sophia * dist. Caledon 13.4.1833 † dist. Utrecht 7.2.1896 (S/K TAB 0/4411) x c. 1850 Stephanus Lukas  COMBRINCK (wew. v. Hester  Labuschagne) * Uitenhage 30.10.1805 ~    Stellenbosch 25.5.1806, boer † “Papkuilvlei”, dist. Utrecht 26.8.1890 s.v. Jan Hendrik Combrinck en Anna Geertruyd Scheepers

f3

Heila (Hyla) Magdalena * c. 1834 † 20.3.1869 x Thomas Ignatius POTGIETER

f4

Casper Jeremias * Ladysmith c. 1839 † 15.2.1892 x Ladysmith 2.5.1859 Heila Magdalena PRETORIUS xx Ladysmith 31.12.1864 Cecilia Johanna VAN DER MERWE * 21.10.1844 ~ Pietermaritzburg 17.1.1845 d.v. Gerhardus van der Merwe en Cecilia Johanna Viljoen

g1

Jozeph Erasmus * 19.2.1861 ~ Weenen 19.5.1861

g2

Gerhardus Coenraad * 14.9.1867 ~ Ladysmith 19.4.1868

g3

Peternella Catharina * 27.7.1869 ~ Ladysmith 20.3.1870

g4

Cecilia Johanna * 27.7.1871 ~  Biggarsberg 3.12.1871

f5

Johannes Matthys x Ladysmith 21.5.1863 Johanna Francina VAN DER NEST

g1

Aletta Maria * 18.7.1864 ~ Ladysmith 12.11.1865

g2

Johannes Matthys * 13.4.1866 ~ Ladysmith 19.5.1867

g3

Petronella Catharina Magdalena * 4.11.1868 ~ Utrecht 24.10.1869

g4

Cecilia Johanna Francina * 10.6.1870 ~ Utrecht 11.10.1871

g5

Gideon Johannes * 27.1.1873 ~ Utrecht 3.5.1874

g6

Heila Magdalena * 14.2.1875 ~ Utrecht 8.8.1875

f6

Frans Jacob Laurens * c. 1843 x Ladysmith 5.7.1869 Elizabeth Johanna Petronella STEENKAMP

g1

Johannes Mathys * 11.6.1870 ~  Ladysmith 12.2.1871

g2

Barend Willem Jacobus * 28.2.1872 ~ Ladysmith 16.5.1872

g3

Frans Jacob Laurens (een v. tweeling) * 15.1.1874 ~ Ladysmith 8.2.1874

g4

Christoffel Berend (een v. tweeling) * 15.1.1874 ~ Ladysmith 8.2.1874

g5

Jan Hendrik * 8.3.1876 ~ Wakkerstroom 30.7.1876

g6

Ferdinand Daniel Jakobus * 29.7.1880 ~ Wakker-stroom 21.11.1880

g7

Anna Elisabeth * 1.9.1881 ~  Wakkerstroom 8.1.1882

g8

Anna Johanna Catharina * 2.3.1883 ~ Wakker-stroom 13.5.1883

g9

Theunis Christiaan * 17.9.1887 ~ Wakkerstroom 2.10.1887

g10

Elizabeth Johanna Petronella * 28.11.1890 ~ Piet Retief 8.2.1891

f7-8

NN

f9

Jacobus Johannes Christoffel * 4.7.1851 ~ Pietermaritzburg 15.5.1853

f10

Jan Stephanis Luchas * 6.4.1854 ~ Ladysmith 13.5.1855

g11

Elisabeta Hendrina Johanna * 4.2.1857 ~ Ladysmith 17.2.1858

f12

Joseph Benjamin * 20.6.1859 ~ Ladysmith 14.8.1859

e3

Geertruida Jacoba Elizabeth ~ 4.11.1804 x Cradock  7.1.1821 Theunis Christoffel BOTHA * dist. Somerset-Oos   25.8.1799 † “Toen Neak”, Aliwal-Noord 12.4.1869 (69.9.12) (S/K MOOC 5236) s.v. Hercules Botha en Elizabeth Petronella Fourie (sy xx moontlik David Eduard MALAN)

e4

Cornelia Elizabeth ~  3.10.1808

e5

Anna Sophia  ~  8.10.1810 x Cradock 30.11.1834 Jan VAN DER MERWE * Cradock c. 1813, boer Maritzdam † “Noodhulp”, dist. Estcourt 24.11.1900 (87.-) s.v. Gerrit Jacobus van der Merwe en Maria Elizabeth van Tonderen (of x Andries Jacobus GREYLING)

e6

Elsie Catharina * c. 1812 † c. 1840 x Somerset-Oos 5.1.1829 Gert Jacobus Hendrik Johannes VAN DER MERWE * 27.11.1811, trek eers na Natal en later na Tvl. s.v. Gert Jacobus van der Merwe en Maria Elizabeth van Tonderen

e7

Ferdinandus Willem * 8.3.1812 ~ Graaff-Reinet 21.6.1812 x Graaff-Reinet 11.1.1835 Aletta Hermina VILJOEN * Graaff-Reinet 8.12.1816 d.v. Carel Viljoen en Hester Mensina de Jager

f1

Karel Johannes * 23.9.1842 ~ Cradock 25.9.1842 x Aliwal-Noord 25.5.1863 Maria Elizabeth BEKKER * 17.11.1844 ~  Cradock 22.6.1845 d.v. Marthinus Johannes Bekker en Cristina Elisabeth Helena Botha

g1

Aletta Catharina * 21.3.1871 † 12.8.1929 x Hermanus Bernardus SWART * 11.6.1866 † Uniondale 11.3.1949 s.v. Daniel Johannes Swart en Susanna Margaretha Meyer

d4

Daniel Jacobus * 21.2.1776, burger Graaff-Reinet, later v.d. eerste Voortrekkers wat by Rustenburg gaan vestig het x 22.1.1797 Anna Elizabeth DE BEER ~ 1.9.1776 d.v. Zacharias de Beer en Anna Christina Hattingh xx Cradock 8.7.1821 Margaretha Sophia PUTTER * 20.6.1803 ~  Graaff-Reinet 13.5.1804 † “Rietfontein”, dist. Rustenburg 21.11.1884 d.v. Diederik Johannes Putter en Geertruy Margaretha Sophia du Plessis

e1

Daniel Jacobus ~ 27.10.1799

e2

Johannes Francois * 12.12.1804, maak Groot Trek mee † “Syferfontein”, Swartruggens 5.7.1893 x Cradock 9.7.1826 Anna Francina COETZEE   4.12.1808 † “Wysfontein”, dist. Rustenburg 21.4.1874 d.v. Dirk Jacobus Coetzee en Susanna Francina Kruger xx Pieternella Igenazina HATTINGH (wed. v. Johannes Philippus Labuschagne) * Aug. 1795 † 11.5.1894

e3

Hilletjie Magdalena

e4

Geertruy Jacoba * 6.7.1808 † Klipfontein 16.5.1861 x Cradock 4.9.1825 Jacobus Petrus PRETORIUS * 26.6.1805 ~  Graaff-Reinet 2.11.1805 † “Klipfontein”, dist. Albert 22.4.1882 s.v. Johannes Petrus Pretorius en Catharina Susanna Kotze

e5

Anna Elizabeth Margaretha

e6

Ferdinandus Wilhelmus

e7

Cornelia Jacoba ~ 25.11.1811

e8

Gerrit Johannes Benjamin * Feb. 1815, maak Groot Trek mee † “Rhenosterfontein”, dist. Rustenburg 11.9.1893 x Cradock 3.12.1837 Anna Francina KRUGER * Nov. 1820 † Rhenosterfontein 3.4.1890 d.v. Johannes Jacobus Kruger en Maria Margaretha Vos

f1

Johannes Jacobus

f2

Daniel Jacobus  * Rustenburg April 1845 † “Tweerivier”, dist. Rustenburg 6.10.1922 x Cecilia Johanna Catharina CRONJE * c. 1851 † “Twee-fontein” 11.5.1877 xx Anna Susanna HATTINGH † 22.5.1922

g1

Gert Johannes Benjamin

g2

Gertruida Jacoba x Hendrik Bernardus COETZEE

g3

Johannes Christiaan

g4

Anna Francina x Hermanus STEYN Tweede huwelik

g5

Danielina Cecilia Johanna Catharina

g6

Hester Sophia x Gerhardus Johannes SWART

g7

Hendrik Lodewyk

g8

Anna Susanna x Michiel Johannes HAARHOFF

g9

Cornelia Johanna x Matthys Gerhardus KRITZINGER

g10

Johannes Michiel

g11

Daniël Jacobus * Mei 1888 † “Tweefontein”, dist. Rustenburg 10.6.1940 x Wilhelmina Heila Levina GROBLER

h1

Paul Michiel * c. 1918

h2

Daniël Jacobus * c. 1922

h3

Pieter Ignatius * c. 1923

h4

Wilhelmus Petrus * c. 1925

h5

Petronella Ignasina * c. 1931

h6

Anna Susanna * c. 1937

g12

Maria Margaretha x Coenraad Willem BUYS

g13

Pieter Paulus

g14

Johanna Hendrina x Petrus Johannes ERASMUS

f3

Catharina Elizabeth Sofia x N.J. STEYN

f4

Gerrit Johannes Benjamin

f5

Cornelia Jacoba x Jacobus Nicolaas SWART

f6

Hendrik Lodewyk

f7

Ferdinantus (Nantus) Wilhelmus

f8

Barend Stephanus Francois

f9

Maria Margaretha Catharina † voor April 1890 x STEYN

e9

Johannes Diederik

e10

Daniel Jacobus

Tweede huwelik

e11

Daniel Jacobus * Cradock 20.4.1827, woon “Dwarsspruit” † “Lemoenfontein”, Elandsrivier, dist.  Rustenburg  13.5.1893  x  Potchefstroom  6.5.1846  Martha  Lavina  Louisa LABUSCHAGNE * 29.3.1829 † “Dwarsspruit” 25.2.1882 d.v. Jan Harm Labuschagne en Susanna Aderjana du Plessis xx Johanna Elizabeth BREYTENBACH (wed. v. Matthys Johannes Swarts)

f1

Daniël   Jacobus (Daniel-Waterberg) * 9.9.1847 ~ Potchefstroom 21.12.1848, trek na Portugees-Wes Afrika en is daar †

f2

Gezina Adriana x Izaak GROBLER

f3

Jan Harm (Jan-Humpata) * “Dwarsspruit”, dist. Rustenburg 28.6.1851, verhuis na  Humpata 1877, 1909 terug  na  Tvl.,  grootwildjagter  †  “Rhenosterfontein”, dist. Rustenburg 28.4.1919 x 5.8.1870 Martha Sophia GROBLER * 25.3.1850 † 16.12.1921 (daar was nog 3 kinders – jonk †) (SABW Vol. 4, p. 535)

g1

Jacomina x Hans ALBERTS

g2

Martha Levina x Koos VAN DER MERWE xx Evert SNYMAN

g3

Maria x Daan ROBBERTSE

g4

Daniel Jacobus x Catootjie DU PREEZ

g5

Gesiena x Frikkie KIRSTEN xx Zegrys DE BEER

g6

Hannie x Louwyjie SNYMAN

g7

Nettie x Gert ALBERTS

g8

Jan Harm x Emma Maria YOUNG

f4

Magrieta Sophia x Petrus J. VISSER † in jagveld deur olifant doodgetrap

f5

Clara Isabella x Lourens ERASMUS v. Bulhoek

f6

Johannes Francois (Fanie Bom)

f7

Johannes Philippus

f8

Martha Lavina Louisa x Christiaan HARMSE xx H.G. JACOBSZ

f9

Maria Magdalena x Frederik VAN HELSCH

e12

Johannes Francois (Frans-Kromarm), woon “Wys-fontein”, dist. Swartruggens x Maria Magdalena BOTHA

f1

Daniel Jacobus

f2

Anna Christina Francina

f3

Pieter Johannes Botha (Piet-Klappie) x NN

f4

Johannes Francois

f5

Filippus, na Humpata verhuis, later teruggekeer na Rustenburg

e13

Joseph Jacobus * c. 1836 † “Rietfontein”, dist. Rustenburg 19.2.1878 x Caharina Elizabeth BOTHA * 12.3.1840 ~ Potchefstroom 27.3.1842 † “Wysfontein”, dist. Swartruggens. 30.11.1903 (S/K TAB 4383/1904) d.v. Pieter Johannes Botha en Anna Christina Putter v Olifantshoek, Kommissie-drifdam (sy xx Lourens Johannes de Beer)

f1

Anna Christina x Gert Christoffel SNYMAN

f2

Daniel Jacobus * c. 1868, woon Vlaklaagte 511, Pk. Snymansvlei † Hospitaal Rustenburg 30.11.1929 x Petronella Sophia SNYMAN

g1

Hester Mencina Regina Catharina x Francois Alwyn LANDSBERG

g2

Catharina Elizabeth x Johannes Frederik ELOFF

g3

Joseph Jacobus

g4

Petronella Sophia x Louis Gustavus COMBRINK

g5

Anna Catharina † 25.6.1919 x Eduard Hendrik Karel LANDSBERG

f3

Pieter Johannes * “Rietfontein 299”, Rustenburg Mei 1871 † “Westvalley”, Umtali, Rhodesië 15.12.1950 # Rietfontein, Rustenburg x Rustenburg 20.3.1891 Petronella Ingenazina GROBLER * Rustenburg 28.8.1875 ~ Rustenburg 2.1.1876 † Rustenburg 21.3.1922 d.v. Paul Michiel Bester Grobler   en Pieternella Ingenazina Botha xx c. 1923 Philippina Rudolfina PISTORIUS (wed. v. Johannes Gerhardus Williams v. Kaffirskraal 352)

g1

Pieternella Ingenazina x Johannes Francois ROBBERTSE

g2

Joseph Jacobus * 9.1.1894 x Maria Jacoba STEYN * Carolina 31.1.1897 d.v. Jacobus Johannes Hercules Steyn en Magdalena Elisabeth Steyn

h1

Magdalena Elizabeth * Dullstroom 29.12.1920 x Barend Marthinus Johannes BOTHA * Bethlehem 20.4.1914 s.v. Theunis Philippus Botha en Catharina Maria Johanna Stefina Kruger

h?

Anna Jeanette * Johannesburg 12.1.1940 x Johannesburg 5.3.1960 Eric Edward NIENABER * Barrets, Oos-Transvaal 29.5.1934 s.v. Sarel Gerhardus Nienaber en Edith Maude Hepworth

g3

Pieter Johannes * 29.6.1899

g4

Catharina Elizabeth * 14.9.902

g5

Heila Levina * 16.1.1905 x A.W. DUNN

g6

Daniël Jacobus * 7.8.1906

g7

Anna Margaretha * 8.8.1908

g8

Francois Alwyn * 31.8.1910

g9

Paul Magiel (dr.) * Rustenburg 20.6.1912, D.Lit.et Phil., eerste president v. Raad vir Geestes – wetenskaplike Navorsing (RGN) † 12.3.1988 in motor-ongeluk x Potchefstroom 9.12.1939 Susanna Sophia Elizabeth JOUBERT * 23.9.1913 d.v. Johannes Abraham Joubert en Susanna Sophia  Elizabeth Brink

h1

Pieter Joubert * 26.9.1943 x Pretoria 27.3.1971 Helena HAVINGA * 18.10.1949 d.v. Johannes Frederik Eloff Havinga en Anna Maria Kruger, 2 kinders

g10

Magrietha Sophia * 17.11.1913 x C.A. BRUYNS

g11

Wilhelm Petrus * 11.11.1915

g12

Jan Hendrik * 28.3.1918 x Brits 15.12.1944 Maria Johanna SCHEFFER * 22.5.1922 h1 Pieter Johannes * 17.9.1946

h2

Christiaan Johannes * 16.8.1954

f4

Josef Jacobus * Rietfontein 299, Rustenburg c. 1874 † 1.10.1937 x Hester Menzina Regina Catharina ROBBERTSE d.v. Pieter Johannes Botha Robbertse (Piet-Klappie) en NN

g1

Catharina Elizabeth * 17.11.1903 x Lourens Johannes de Beer PRINSLOO * 18.1.1893 g2 Pieter  Johannes Botha * 3.1.1906

g3

Joseph Jacobus * 21.1.1908

g4

Hester Menzina Regina Catharina * 17.8.1910 x Emanuel Consalvus MAGRO * 4.5.1912

g5

Johannes Francois * 4.3.1914

g6

Gert Christoffel * 12.10 1916

g7

Jan Hendrik * 20.11.1918

g9

Anna Christina * 16.9.1923

e14

Paul Jacobus * 14.10.1840 ~ Potchefstroom 27.3.1842, boer “Rietfontein 299” maar verkoop en trek na Humpata x NN

f1

Paul

g8

Jurie Johannes Stephanus * 3.7.1921

f2

Daniel Jacobus

f3

George

e15

Diederik  Johannes  *  “Rietfontein”  27.4.1843 ~ Potchefstroom  21.12.1848 (een  v. tweeling) † “Wysfontein”, dist. Swartruggens 16.10.1876 x Pieternella Johanna BOTHA

f1

Daniel Jacobus * dist. Rustenburg † Rhenosterpoort, Soutpansberg 26.4.1897 x Johanna Maria VENTER

g1

Cornelia Maria Adriana

g2

Johanna Maria

g3

Magrieta Aletta Sophia

g4

Diederik Johannes

f2

Pieter Johannes

f3

Ana Christina

f4

Diederik Johannes * “Wysfontein”, dist. Rustenburg c. 1868 † “Wysfontein” x Maria Elizabeth RICKERT * c. 1874 † 9.8.1892 d.v. Marthinus Nicolaas Rickert en Martha Elizabeth Wyers, geen kinders xx Martha Catharina DU PLESSIS

g1

Anna Christina Francina x MARITZ

g2

Martha Catharina Louisa x VAN DER MERWE

g3

Diederik Johannes * Rustenburg c. 1907, woon “Wysfontein” † Algemene Hospitaal, Pretoria 4.10.1951 x Susara Johanna DU TOIT

h1

Diederik Johannes * 7.8.1929

h2

Willem Abram * 29.3.1931

h3

Elsie Francina * 12.5.1933

h4

Martha Catharina * 13.8.1935

h5

Daniel Jacobus * 5.5.1941

h6

Renier Johannes * 8.8.1943

h7

Pieter Gert Wessels * 16.9.1944

g4

Petronella Johanna

g5

Magrieta Sophia * 18.6.1914

g6

Daniel Jacobus * 27.4.1917

g7

Pieter Gert Wessels * 1.11.1919

f5

Johannes Francois * “Wysfontein” c. 1870 † “Wysfontein” 25.12.1891, ongetroud

f6

Margaretha Sophia

f7

Joseph Jacobus

e16

Geertruyda Margaretha Sophia * 27.4.1843 ~ Potchefstroom 21.12.1848 (een v. tweeling)

d5

Gerrit ~ 13.6.1779, burger Graaff-Reinet, maak Groot Trek mee x Kaapstad 21.12.1800 Anna Sohia VAN HEERDEN ~ 1.12.1782 d.v. Isaac van Heerden en Elsje (Elizabeth) Myburgh

d6

Johannes Francois ~ 3.2.1782,  burger Graaff-Reinet  x 18.9.1803  Cornelia Johanna GROBLER ~ Tulbagh 10.2.1786 d.v. Nicolaas Johannes Grobler en Cecilia Johanna Steyn

e1

Cecilia Johanna * Cradock 15.8.1800 ~  30.3.1807 † Wakkerstroom 20.9.1875 x Somerset- Oos 3.9.1826  Nicolaas  Johannes  GROBLER  * 8.3.1807 ~ Graaff-Reinet  1.6.1807  † Wakkerstroom 25.2.1889 s.v. Nicolaas Johannes Grobler en Johanna Hendrina Steyn

e2

Geertruy Jacoba ~ 2.11.1805 x 3.6.1821 Jacobus Diedelof VAN DER MERWE ~ Tulbagh 16.11.1800, boer † “Rama”, dist. Wakkerstroom 3.5.1891 (90.-) s.v. Gerrit van der Merwe en Jacoba van der Merwe

e3

Jan Hendrik ~ 2.10.1809, maak moontlik Groot Trek mee

e?

Nicolaas Johannes * 8.9.1822 † Natal 20.12.1878 x c. 1842 Johanna Martina Susanna (Josina Helena) SNYMAN * 30.5.1822 ~ Uitenhage 25.12.1822 d.v. Gerrit Christoffel Snyman en Martha Magdalena Bekker

f1

Martha Magdalena * 24.10.1843   Pietermaritzburg 21.4.1844 † 25.4.1915 x Weenen 2.3.1863 Johan Bernard Rudolph OOSTHUIZEN * 23.4.1843 ~ Pietermaritzburg 13.9.1843 † 4.5.1918 s.v. Marthinus Jacobus Oosthuizen en Aletta Bernardina Roedolph

f2

Cornelia Johanna * 9.3.1845 ~ Pietermaritzburg 6.7.1845 x Weenen 2.5.1864 Barend Gabriel OOSTHUIZEN * 3.11.1844 ~  Pietermaritzburg 20.4.1845 s.v. Marthinus Jacobus Oosthuizen en Aletta Bernardina Roedolph

f3

Johannes Francois * 8.7.1846 ~  Pietermaritzburg 17.6.1847 † 4.12.1923 x c. 1868 Petronella Magdalena RUDOLPH * c. 1851 † 8.8.1897 d.v. Gerhardus Marthinus Rudolph en Anna Maria Catharina Marais xx Aletta Elizabeth Dorothea LABUSCHAGNE

g1

Nicolaas Johannes * 20.3.1869 ~ Weenen 27.6.1869 x Weenen 27.3.1894 Christina Maria Magdalena SNYMAN

h1

Johannes Francois * 2.9.1895 ~ Weenen 3.11.1895

h2

Jacobus Wilhelmus * 3.1.1897 ~ Weenen 31.1.1897

h3

Christina Maria Magdalena * 17.12.1898 ~ Weenen 28.1.1899

h4

Nicolaas Johannes * 10.2.1901 ~ Weenen 28.4.1901

h5

Magdalena Petronella * 18.7.1907 ~ Weenen 29.9.1907 † 16.3.1900

g2

Gerhardus Marthinus * 20.12.1870 ~ Weenen 19.2.1871 † 16.3.1900

g3

Anna Maria Catharina * 25.11.1872 ~ Weenen 13.7.1873

g4

Johannes Francois * 25.11.1874 ~ Harrismith 10.1.1875 x Weenen 1.3.1898 Maria Elizabeth Magdalena VAN DER MERWE * 27.11.1877 ~ Weenen 20.1.1878 d.v. Gert Jacobus van der Merwe en Aletta Elisabeth Dorothea Snyman

h1

Aletta Elizabeth Dorothea * 21.5.1899 ~ Weenen 30.7.1899

h2

Johannes Francois * 14.11.1900 ~  Weenen 21.11.1900

h3

Gert Jacobus * 29.11.1903 ~ Weenen 27.12.1903

h4

Magdalena Petronella * 8.8.1907 ~ Weenen 27.9.1907

h5

Maria Elizabeth Magdalena * 24.7.1909 ~ Weenen 26.9.1909

g5

Johanna Marthina Helena Susanna * 9.1.1877 ~ Harrismith 25.3.1877 † Vaalbank, Estcourt 25.12.1900 (S/K MOOC 343/1900) x Weenen 25.10.1897 Jan VAN DER MERWE * “Moordspruit”, dist. Estcourt 9.5.1872 ~ Weenen 5.7.1872, boer “Rooidraai”, dist. Estcourt † “Vierfontein”, dist. Reitz 25.11.1903 s.v. Nicolaas Johannes van der Merwe en Hester Susanna Scheepers

g6

Magdalena Petronella * 3.11.1878 ~  Harrismith 6.4.1879 x Weenen 19.5.1896 Jacobus Johannes OOSTHUIZEN * 29.3.1868 ~ Greytown 26.7.1868 s.v. Johannes Hendricus Oosthuizen en Sarah Foord

g7

Elizabeth Susanna * 17.10.1880 ~  Weenen 23.10.1881 x Weenen 12.3.1902 Johannes Michiel HATTINGH * 4.2.1878 ~  Weenen v. “Hattinghslaagte”, dist. Estcourt, was krygs-gevangene gedurende ABO † 4.4.1939

g8

Johann Bernhardt * 16.9.1882 ~ Weenen 12.11.1882

g9

Martha Magdalena * 23.9.1884 ~  Weenen 20.7.1885 x Herman STROEBEL

g10

Gert Christoffel * 21.6.1886 ~ Weenen 3.10.1886

g11

Daniel Benjamin * 1.6.1889 ~ Weenen 21.7.1889

g12

Matthys Rudolph * 28.5.1891 ~  Weenen 27.9.1891

g13

Andries Jacobus * 12.11.1893 ~ Weenen 7.1.1894

f4

Gert Christoffel * 9.1.1849 ~ Pietermaritzburg 8.7.1849 x Ladysmith Anna Elizabeth Susanna POTGIETER

g1

Peternella Margarietha * 7.8.1872 ~ Ladysmith 22.9.1872

f5

Catharina Elizabeth Geertruida * 24.7.1850 ~ Pietermaritzburg 3.11.1850 x Pieter Hendrik KOK f6 Nicolaas Johannes * 14.1.1853 ~  Pietermaritzburg 18.5.1853 x 27.5.1879 Anna Christina Cornelia SNYMAN

g1

Nicolaas Johannes * 21.4.1880 ~ 6.6.1880

g2

Jakoba Adriana * 18.5.1883 ~  Weenen 2.9.1883 x Ladysmith 22.6.1903 Andreas Martinus PITZER

g3

Jan Hendrik * 28.3.1886

g4

Anna Christina Cornelia * 19.7.1892 ~Weenen 25.9.1892

g5

Catharina Sophia * 6.8.1894 ~ Weenen 28.10.1894

f7

Jan Hendrik * 25.10.1857  ~ Ladysmith 17.2.1858 x Maria Catharina POTGIETER

g1

Niklaas Johannes * 25.6.1882 ~  3.12.1882

g?

Johannes Francois * 18.3.1906 ~ Ladysmith 16.12.1906

f8

Johnna Marthina Helena Susanna * 6.7.1859 ~ Ladysmith 14.8.1859 x Johannes Matthys BEUKES

f9

Jacobus Philippus * 20.8.1860 ~ Weenen 21.10.1860

f10

Gertruida Jacoba * 26.5.1865 ~   Weenen 5.10.1865

d7

Lambertus Nicolaas ~  2.11.1783, moontlik jonk †

d8

Maria Magdalena  ~ 16.10.1785 x 2.5.1802 Gerrit VAN NIEKERK ~  3.4.1779, burger Graaff-Reinet s.v. Cornelis van Niekerk en Petronella Cloete

d9

Lambertus Nicolaas ~ 23.9.1787, maak Groot Trek mee x Catharina Helena VENTER ~ 3.4.1791 d.v. Pieter Venter en Anna Barbara Opperman

e1

Anna Barbara * c. 1808 x Cradock 8.6.1828 Philippus Jacobus FOURIE  ~  30.10.1803 s.v. Philip Fourie en Anna Margaretha Wasserman

e2

Jan Hendrik * KP c. 1809, boer, maak Groot Trek mee † “Krokodildrif”, dist. Rustenburg 2.10.1879 (70.-) x Cradock 5.5.1833 Margaretha Petronella STEENKAMP * 4.11.1816 ~ Graaff-Reinet 19.1.1817 d.v. Thomas Ignatius Steenkamp en Clara Isabella Potgieter xx c. 1860 Sarah Jacoba MARX * KP ~  30.5.1808 † “Buffelspoort”, dist. Rustenburg 30.1.1876 (67.-) d.v. Georg Frederik Marx en Sara Carolina Ras

f1

Isabella Elizabeth * c. 1834

f2

Petronella Margaretha * KP c. 1837 † “Doornkraal”, dist. Zoutpansberg 27.2.1879 (42.-) Petrus Johannes SNYMAN * 29.7.1836 ~  Cradock 23.10.1836 s.v. Theunis (Marthinus) Snyman en Sara Jacoba Marx

f3

Catarina Helena * 8.6.1839 ~ Pietermaritzburg 24.10.1841

f4

Lambertus Nicolaas * 4.9.1841 ~   Pietermaritzburg 24.10.1841 † 14.6.1875 x Rustenburg 13.1.1862 Anna Maria DU TOIT * “Vlakfontein”, dist. Rustenburg  5.6.1845 ~ Potchefstroom 21.12.1848 † Krugersdorp 19.9.1903 d.v. Petrus Hendrik Stephanus du Toit en Magdalena Elizabet van Staden, (sy xx Louis Groenewald)

g1

Magdalena Elizabeth * 22.12.1862 ~ Rustenburg x Piet NEL

g2

Pieternella Magrieta * c. 1865 x J.M.M. VISAGIE

g3           Anna Maria * 8.3.1867 ~  Rustenburg x D. McKENZIE

g4

Jan Hendrik * c. 1869

g5

Susara Jacoba * c. 1871 x Petrus Hendrik Stephanus GROENEWALD * 5.11.1873 ~ Potchefstroom s.v. Johannes Cornelis Groenewald en Susara Johanna du Toit

g6

Lambertus * c. 1873

f5

Thomas Ignatius Steenkamp * 26.10.1841 ~  Weenen 11.3.1843

f6

Anna Barbara * 13.8.1844 ~ Weenen 23.10.1844

f7

Johanna Helena * 20.5.1846 ~ Winburg 27.12.1848

f8

Jan Hendrik * 31.5.1848 ~  Winburg 27.12.1848

f9

Gertruida Elizabeth * c. 1850

f10

Susanna Elizabeth * c. 1852

e3

Catharina Maria ~ 7.9.1817

e4

Maria Elizabeth ~ 26.12.1821

d10

Christiaan Stephanus  ~ 17.9.1789 x Elsie Susanna GROBLER

e1

Geertruida Jacoba ~ Okt. 1818

e2

Elsie Dorothea Susanna Magdalena ~ 2.10.1820

d11

Joseph  ~ 8.4.1792, maak moontlik Groot Trek mee x Sophia Jacoba VREY * dist. Graaff-Reinet 3.4.1820 † Rustenburg 8.11.1883

c8

Franciscus  Kaapstad ~  6.6.1745

c9

Pieter ~ Kaapstad 6.6.1745

 

Erkenning:

Dr. Ben Cilliers, Mosselbaai – Genealogieë v.d. Afrikaner families in Natal

Jan Visagie – Voortrekker-stamouers 1835-1845

 

Ongekoppeldes

Daniel Maarten Robbertze * 20.5.1896, onderbestuurder v. SAS x 29.1.1928 Anna Maria VISSER Helena Susara Robbertse * 22.9.1861 † 23.2.1932 x Eduard Christiaan BOSMAN * 15.6.1858? Beaufort-Wes 5.7.1858, boer dist. Potchefstroom † 16.8.1924 s.v. Eduard Christiaan Bosman en Susanna Maria Hamman Johannes Hendrik Robbertze (ds.) * Venterstad 24.12.1898 † 25.3.1975 x NN

 

Leave a Reply